Свали pdf копие:  Устав Велоклуб "Курбел"

УСТАВ на сдружение Велоклуб Курбел

I. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл.1. Предмет на дейност
Сдружение ВЕЛОКЛУБ КУРБЕЛ е доброволна, обществена организация, която е създадена, за да развива колоезденето и по-конкретно планинското колоездене, да подпомага развитието на алтернативен и вело туризъм, да популяризира и промоцира на туристически изложения и с други способи и канали възможностите за планинско колоездене, да организира прояви, включително състезания по планинско колоездене

Чл.2. ВЕЛОКЛУБ КЪРБЕЛ няма постоянно седалище, то се избира ежегодно и се обявява на страницата на клуба.

Чл.3. ВЕЛОКЛУБ КУРБЕЛ е самостоятелно юридическо лице и се представлява от своя Председател на УС. ВЕЛОКЛУБ КУРБЕЛ организира цялостната си дейност съгласно Законите в Р. България и своя Устав.
3.1. Сдружението ще осъществява общественополезна дейност.
3.2. Дейността се осъществява в съответствие с Устава, Закона за Юридическите Лица с Нестопанска Цел, Закона за физическото възпитание и спорта и останалото действащо законодателство в Р. България.
3.3. ВЕЛОКЛУБ КУРБЕЛ е учреден за неопределен срок.

Чл.4. Цялостната оперативна дейност на ВЕЛОКЛУБ КУРБЕЛ се осъществява от Председателя на Управителния съвет (УС), под ръководството на УС.

Чл.5. Цели и задачи на ВЕЛОКЛУБ КУРБЕЛ са:
5.1. Организиране, провеждане и участие в прояви свързани с планинското колоездене, велотуризъм, шосеини и планински велопоходи;
5.2. Организиране на състезания по планинско колоездене, велоралита и други.
5.3. Развитие на алтернативните форми на туризъм, в частност на велотуризма
5.4. Поддържане, почистване и маркиране на маршрути за планинско колоездене;
5.5. Популяризиране на възможностите за планинско колоездене, чрез уеб сайт, Социални мрежи, създаването и разпространението на промоционални материали;
5.6. Организиране и водене на групи по маршрути за планинско колоездене и др.

Чл. 6. Средства на Сдружението
ВЕЛОКЛУБ КУРБЕЛ ще реализира своите цели и ше изпълнява задачите със средства събирани от членски внос; стопанска дейност; дарения и др.

II. ЧЛЕНСТВО

Чл.7. Член на ВЕЛОКЛУБ КУРБЕЛ може да бъде всеки гражданин, който признава устава и плаща членския си внос.

Чл.8. Членовете на ВЕЛОКЛУБ КУРБЕЛ се приемат от УС на основание на подадена писмена молба.

Чл.9. Молби за напускане на ВЕЛОКЛУБ КУРБЕЛ се регистрират от УС.
Права и задължения на членовете на ВЕЛОКЛУБ КУРБЕЛ

Чл.10. Всеки член има право:
10.1. Да участва в органите на управление;
10.2. Да поставя за разглеждане и съдействие пред органите за управление въпроси, свързани с дейността на клуба;
10.3. Да участва в инициативите и мероприятията на Сдружението;
10.4. Да бъде информиран относно дейността на Сдружението;
10.5. Да ползува с предимство материалната спортна база, пособия и литература на Сдружението;

Чл.11. Други имуществени вноски членовете на Сдружението не дължат освен онези, за които е взето решение от Управителния съвет или Общото събрание.

Чл.12. Членството в Сдружението се прекратява:
12.1. По искане на всеки член, въз основа на писмено заявление до Управителния съвет, при смърт, при изключване или в други случай съгласно ЗЮЛНЦ. Заявлението се подава най-малко 1 (един) месец преди датата на напускане;
12.2. Чрез изключване – за системни груби нарушения на задълженията, произтичащи от Устава, или при виновно не плащане на членския внос със закъснение от 3 (три) или повече месеца. Решението за изключване на член на Сдружението се взема от Управителния съвет и влиза в сила веднага. То може да се обжалва пред Общото събрание, което решава въпроса окончателно.
12.3. Внесеният от членовете на Сдружението членски внос до прекратяването на членството им не подлежи на връщане;
12.4. Останалите имуществени отношения между Сдружението и членовете, прекратили участието си в нея се уреждат:
12.4.1. В съответствие с наличната документация – договори, споразумения, актове, протоколи;
12.4.2. По взаимно съгласие между страните;
12.4.3. Съгласно правилата на гражданското право;
12.4.4. По съдебен ред.

III. РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА ВЕЛОКЛУБ КУРБЕЛ

Чл.13. Върховен ръководен орган на Сдружението е Общото събрание (ОС). То се свиква най-малко веднъж годишно по решение на УС на Сдружението
13.1. Отчетно-изборно общо събрание се свиква веднъж на три години по решение на УС на Сдружението, като следващото трябва да бъде насрочено преди датата, на която изтича стока от предхождащото го.
13.2. Извънредно общо събрание може да бъде свикано при ясно мотивирано искане от 1/3 (една трета) от членовете на Сдружението. Това искане се депозира пред УС на Сдружението не по-късно от 2 (два) месеца преди исканата дата за неговото провеждане, там където се намира седалището на Сдружението
13.3. Управителният съвет на Сдружението е длъжен да се произнесе по внесеното искане за провеждане на извънредно общо събрание в двуседмичен срок след получаването му. Провеждането на извънредно общо събрание не може да наруши ритмичността на провеждане на редовните отчетно-изборни събрания. Новоизбран Председател на УС, (или член на УС) на такова събрание довършва мандата на предшественика си.
13.4. Ако Управителния съвет на Сдружението не отправи в двуседмичен срок писмена покана за свикване на общо събрание, то се свиква от Съда по седалището на Сдружението, по писмено искане на заинтересованите членове или упълномощено от тях лице.
13.5. Всички разходи по провеждането на извънредно общо събрание се поемат от инициаторите за неговото свикване.

Чл.14. Свикването на Общо събрание и оповестяването на дневния ред става чрез писмена покана до членовете на Сдружението най-малко един месец преди датата на събранието. Писмената покана трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането му и по чия инициатива се свиква.

Чл.15. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от членовете на клуба.

Чл.16. Ако в определения час на Общото събрание се окаже, че няма необходимото мнозинство, то се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и членове да се явят.

Чл.17. По въпроси, които не са предварително включени в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения.

Чл.18. Право на участие в Общото събрание имат всички членове на Сдружението.

Чл.19. Един член може да представлява не повече от трима члена въз основа на писмено пълномощно. Пълномощното трябва да бъде с нотариална заверка на подписите. Преупълномощаване не се допуска.

Чл.20. С обикновено мнозинство (петдесет процента плюс един) от присъстващите с право на глас се вземат всички решения на Общото събрание, освен решенията за изменение на Устава и за преобразуване или прекратяване на дейността на Сдружението, за вземането на които се изисква квалифицирано мнозинство от 2/3 (две трети) от присъстващите).

Чл.21. Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до: него, неговия съпруг (а) или роднина по права линия без ограничения по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително; юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

ІV.Общо събрание

Чл.22. Общото събрание има следните функции:
22.1. Обсъжда и приема решения по отчетните доклади на Управителния съвет (УС) на Сдружението , както и по всички други въпроси, свързани със състоянието и перспективите за развитие на планинското колоездене и велотуризма включени в дневния ред;
22.2. Приема изменения и допълнения към Устава на Сдружението;
22.3. Избира с тайно гласуване и обикновено мнозинство веднъж на три години: Председател на УС на Сдружението, Управителен съвет на сдружението, който е в състав до 3 (трима) души. Мандатът на тези органи е три години.
22.4. Приема бюджета на Сдружението.
22.5. Решава въпроси за прекратяването и реорганизацията на Сдружението.
22.6. Разглежда основни въпроси по развитието на планинското колоездене и велотуризма и взима решения по тях.

V.Председател на Управителния Съвет на Сдружението

Чл.23. Председател на УС може да бъде всеки, който отговаря на следните условия:
23.1. Да членува в Сдружението.
23.2. Председателят се избира с явно или тайно гласуване.

Чл.24. Права и задължения на Председателя на УС
24.1. Представлява сдружението пред държавните и обществените органи и организации, като има право да сключва договори от името на клуба;
24.2. Отговаря за организационното и финансовото състояние на клуба;
24.3. Назначава и освобождава служителите на клуба (сключва трудови договори с тях и осигурява средствата за ежемесечните им трудови възнаграждения).
24.4. Всички договори, с фирми, организации и частни лица за разход на средства над 5000 лева се сключват след писмено съгласие на УС на Сдружението.

VI.УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.25. Оперативната дейност на Сдружението се ръководи от Управителен съвет, състоящ се до 3 (трима) члена, избрани от общо събрание.

Чл.26. Управителният съвет на Сдружението има следните правомощия:
26.1. организира и следи за изпълнението на решенията на Общото събрание и се отчита пред него.
26.2. Приема и изключва членове на Сдружението.
26.3. Ръководи цялостната дейност на Сдружението.
26.4. Приема планове и програми за дейността на Сдружението и на изградените към нея комисии.
26.5. Изготвя бюджета на Сдружението.
26.6. Удостоява със спортни разряди до кандидат майстор.
26.7. Разглежда и решава жалби на членове във връзка с този Устав.
26.8. Взема решения за придобиването, управлението и разпореждането с имущество на Сдружението, включително за образуването на самостоятелни стопански субекти.
26.9. Учредява награди и символи на Сдружението
26.10. Упражнява други правомощия, предоставени му от Общото събрание.
26.11. Определя адреса на управление на Сдружението.
26.12. Извършва ликвидация на Сдружението или определя лице за извършване на ликвидацията.
26.13. Определя селекционерът на местния отбор.
26.14. Приема правилата и реда за извършване на обществено полезната дейност.

Чл.27. УС работи по едногодишни планове и провежда заседанията си най-малко веднъж на три месеца.

Чл.28. Заседанията на УС се свикват от неговия Председател, както и по писмено искане на 1/3 от неговите членове. Заседанията на УС са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от неговите членове.

Чл.29. Решенията на УС на Сдружението се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите

Чл.30. УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Чл.31. За присъстващо на заседанията се смята и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

VII.ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.32. Финансовата организация на Сдружението се изгражда в съответствие с нормативната база на непроизводствената сфера. Разходите могат да са само до размера на получените приходи.
32.1. Сдружението не разпределя печалба.

Чл.33. Финансовата дейност, както и отговорността по изразходването на средствата се осъществява от Председателя на УС с помощта на счетоводител.

Чл.34. Сдружението разработва своя финансов план за приходите и разходите за една календарна година.

Чл.35. Всеки финансов план се съставя при изравняване (баланс) или превишаване приходите над разходите.

Чл.36. Сдружението формира своите приходи от членски внос, целеви средства, отпуснати от обществени и държавни спортни организации, спонсори, дарители, допълнителна стопанска дейност свързана с предмета на дейността и приходи по чл. 6 ал.2.

VIII. СИМВОЛИ, ЗНАЦИ И РИТУАЛИ

Чл.37. Сдружението има свой печат, уеб страница, лого, значка, почетен знак и др.

Чл.38. Символите и ритуалите, както и статута във връзка с тях се приемат от УС на Сдружението.

ІX. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.39. Сдружението прекратява дейността си съгласно разпоредбата на чл.13 ал. 1. от ЗЮЛНЦ.

Чл.40. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация от УС или натоварено от него лице.

Чл.41. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите се предоставя по решение на Съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.